Vårt erbjudande innefattar mer än lågspänningsprodukter. Samarbetet med ledande leverantörer av mellanspänningsställverk, krafttransformatorer och reservkraft kombinerat med kringutrustning som kanalskenor, likspänningssystem, kontrollskåp, larmhantering gör att vi kan ta ansvar för hela din anläggning. Våra serviceingenjörer följer även med materielleveranserna ut på plats för uppställning, idrifttagning och protokollförd avprovning.

Logistiska fördelar och minimerande av risker

Utöver de logistiska fördelarna med endast en leverantör minimeras samtidigt risken för eventuella gränsdragningsproblem och missuppfattningar. Tillsammans med våra erfarna projektledare arbetar vi gemensamt fram en hållbar tidplan där vi båda känner tryggheten i att projektet genomförs på ett kontrollerat och kostnadseffektivt sätt.

En kraftentreprenad är inte bara produkter och lösningar, det är engagemang och samspelet på individnivå som är de viktigaste framgångsfaktorerna.